No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 467

Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ngày càng đi vào chiều sâu

Trong quý I năm 2022, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục được các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

 

Các cấp ủy đảng tập trung quán triệt, triển khai quy chế dân chủ ở cơ sở, cụ thể hóa thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, gắn với Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ; Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW; Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 24/3/2022 của Ban Thường vụ tỉnh uỷ về nâng cao tinh thần, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; phong trào thi đua “Dân vận khéo"…

Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đoàn viên, hội viên của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, với chủ đề “tự soi, tự sửa”, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa "xây" và "chống"; phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; triển khai thực hiện Kết luận, Quy định trên mỗi cương vị công tác tại địa bàn, lĩnh vực do mình phụ trách Chỉ đạo giải quyết các vụ việc liên quan đến các công trình, dự án. Tăng cường công tác lãnh đạo triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các địa phương, đơn vị thường xuyên quan tâm chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận chính quyền gắn với việc thực hiện thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn. Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở được chú trọng triển khai, nhất là tại các cơ quan, đơn vị thực hiện cung cấp dịch vụ công và các lĩnh vực quản lý tài chính ngân sách, quản lý sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để cụ thể hóa các chủ trương của cấp ủy về việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh năm 2022 (Quyết định số 3162/QĐ-UBND ngày 20/12/2021), xác định 07 nhiệm vụ trọng tâm, 84 nhiệm vụ cụ thể; với mục đích tiếp tục xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp; nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công theo hướng hiện đại, nhanh chóng, thuận tiện và tập trung triển khai toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022. Tổ chức công bố chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh cũng đã tích cực tham gia có hiệu quả vào việc thực hiện quy chế dân chủ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về thực hiện dân chủ ở cơ sở, tham gia giám sát hoạt động của chính quyền, tham gia công tác tiếp dân, giám sát việc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; chế độ chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội, người có công với cách mạng. Huy động, bố trí các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tại các xã vùng cao, biên giới, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn; tiếp tục triển khai nhanh, kịp thời các chính sách hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp, người lao động trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 và các lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Như Thuỷ

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 167
  • Hôm nay: 13091
  • Trong tuần: 205,402
  • Tất cả: 13,687,206